ANBI

ANBI Kerkbeheer 

Klik hier voor de ANBI gegevens van de diaconie >

Publicatiegegevens ANBI van de Hervormde Gemeente te Veenendaal

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente Veenendaal

Adres kerkelijk bureau:                           
Fluitersstraat 2
3901 DK  VEENENDAAL

RSIN / Fiscaal nummer: 002568275

Website gemeentewww.hervormd-veenendaal.nl

Website gemeente ANBI-deelwww.hervormd-veenendaal.nl/anbi

Tel. nr. kerkelijk bureau: 0318 – 510 131

E-mail adreskb@hgv-kb.nl

Bankrekeningnummers:                          
NL75 SNSB 0933 7825 00
NL13 FVLB 0699 9470 30

De Hervormde gemeente te Veenendaal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Veenendaal.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad. De Algemene Kerkenraad geeft leiding aan de Hervormde gemeente van Veenendaal als geheel. De Hervormde gemeente bestaat uit 7 wijkgemeenten. 

In de Algemene Kerkenraad zitten vanuit elke wijk 3 ambtsdragers. Als een predikant niet afgevaardigd is, is hij welkom als adviserend lid. Verder is toegevoegd een vrijgesteld ambtsdrager als scriba en een notulist. De Algemene Kerkenraad vergadert doorgaans zes keer per jaar.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de homepage van www.hervormd-veenendaal.nl vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Op de website http://hervormd-veenendaal.nl/kerkbeheer/downloads vindt u de uitgebreide jaarrekeningen van onze gemeente.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Klik hier voor meer informatie over kerkbeheer en jaarrekeningen.


ANBI Diaconie

Publicatiegegevens ANBI van de Diaconie Hervormde Gemeente te Veenendaal

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente Veenendaal

Adres diaconaal missionair centrum:                            
Markt 10
3901 DN  VEENENDAAL

RSIN / Fiscaal nummer: 823317808

Website hervormde gemeentewww.hervormd-veenendaal.nl

Website hervormde gemeente ANBI-deelwww.hervormd-veenendaal.nl/anbi

Tel. nr. Markt 10: 0318-526704

E-mail adresDiaconie@markt10.nl

Bankrekeningnummer:                           
NL74SNSB0963900145

Besteding van ontvangen middelen

De middelen die door de diaconie ontvangen worden door middel van o.a. collecten, kunnen kortweg in twee stukken verdeeld worden:

  • Het binnenlands diaconaat : missionair –evangelisatie- werk en diaconaat (hulp aan de naaste) in eigen gemeente, met name hierboven genoemd, en elders in Nederland.
  • Het buitenlandse diaconaat : missionaire –zendings- werk en diaconaat in het buitenland. Sprekende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld ondersteuningen bij grote rampen zoals aardbevingen en overstromingen.

Doel

Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze incidentele nood te lenigen. De (veelal) financiële hulp is altijd van incidentele/tijdelijke aard. Daarnaast kan de diaconie ook hulp bieden bij het op orde brengen van de financiële huishouding. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een vrijwilliger. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Aan wie bieden wij hulp?

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel leden van Hervormd Veenendaal, als mensen buiten onze geloofsgemeenschap.

Hoe zijn wij bereikbaar?

Het postadres van de diaconie is: Postbus 697, 3900 AR  Veenendaal. Het bezoekadres is Markt 10, 3901 DN Veenendaal.

Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats?

Aan het einde van een boekjaar stelt de penningmeester de jaarrekening op. De jaarrekening wordt (inclusief de accountantsverklaring) voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de jaarrekening ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Na vaststelling in de Algemene Kerkenraad wordt een exemplaar van de jaarrekening aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken gestuurd. Bovendien wordt een samenvatting van de jaarrekening in de gemeente gepubliceerd.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan; het actuele beleidsplan is in PDF bijgevoegd. 

Bestuurssamenstelling >

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie bijlage onderstaand.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Actueel verslag.pdfActueel verslag[ ]76 kB
Bewaar het bestand 2013 Jaarrekening 2013 met controleverklaring Van Ree.pdfJaarrekening[ ]4598 kB
Bewaar het bestand 2011-11-15 Beleidsplan diaconie Definitief.pdfBeleidsplan diaconie[ ]638 kB