Kerkenraad

De kerkenraad

De Hervormde Gemeente Veenendaal heeft 8 wijkgemeenten. Onze wijkgemeente (Zuid, wijk 4) komt bijeen in de Sionskerk. Elke wijkgemeente heeft elk een eigen kerkenraad.

De taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente. Daarbij gaat het vooral om

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente, in het bijzonder de geestelijke vorming van de jeugd
  • de zorg voor en het stimuleren van de missionaire, diaconale, pastorale in de gemeente;
  • het vaststellen van een beleidsplan met oog op het functioneren van de gemeente;
  • zorg voor en opzicht over de leden van de gemeente

Dit werk gebeurt vanuit drie ambten: de predikant,  de diakenen en de ouderlingen, waarvan sommige speciale taken hebben zoals ouderling-kerkrentmeester, jeugdouderling, scriba (de kerkelijke term voor secretaris) of preses (voorzitter).

De kerkenraad werk volgens het model van taakgroepen, met een grote kerkenraad die veel taken delegeert aan de kleine kerkenraad en aan commissies. De grote kerkenraad telt ruim 20 leden en richt zich op de beleidsmatige zaken de benoemingen van personen. De kleine kerkenraad  (8 mensen) regelt de dagelijkse zaken. Hierin zijn de belangrijkste taakgroepen uit de gemeente vertegenwoordigd. Dit gaat om:

Elk van deze taakgroep draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op eigen terrein. Werk wordt dus zoveel mogelijk gedelegeerd naar mensen die er direct bij betrokken zijn. Hiermee hebben ambtsdragers ook zoveel mogelijk tijd beschikbaar voor hun eigenlijke taak. Een klein moderamen (dagelijks bestuur) bereidt de vergaderingen voor. Hierin zit naast de predikant de voorzitter, scriba (secretaris) en een algemeen adjunct.

Vanuit elke kerkenraad  worden 3 ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene kerkenraad. Dit is een centraal orgaan voor Veenendaal dat vooral het beleid voor de gezamenlijke wijken bepaald. Zo blijven deze wijken met elkaar verbonden. De Algemene kerkenraad heeft als taak het behartigen van de belangen van de gemeente als geheel, inclusief de financieel zorg voor het werk. 

In de wijkgemeente fungeren nog vele andere commissies zoals de HVD (hervormde vrouwendienst), de evangelisatiewerkgroep (die de gemeente stimuleert actief te zijn als getuige van Christus met daden en woorden), de wijkcommissie ‘de helpende hand’ (praktische hulp), de commissie bloemengroet en twee thuisfrontcommissies (voor zendingsechtparen). Binnen kringwerk, jeugdwerk en geloofsgesprekken wordt uiteraard ook onderling overleg gevoerd over de voortgang van dit werk.  

Voor pastorale zorg is de Sionskerk-gemeente opgedeeld in 12 secties. Elke sectie heeft een of meer pastorale bezoekmedewerkers, waarvan een sectieouderling of bezoekzuster/-broeder aanspreekpunt is, een dame van de H.V.D. (Hervormde Vrouwen Dienst) en een diaken.  Zie elders op de website (Pastoraat) Kerkenraadsleden en bezoekbroeders/zusters worden in een kerkdienst bevestigd, waarbij ze onder andere de geheimhouding beloven voor dit werk. Alle andere vrijwilligers ondertekenen schriftelijk een geheimhoudingsverklaring.