Gemeente opbouw

 

Onder gemeenteopbouw wordt verstaan: ‘…..samenhangend en doelgericht handelen, in afhankelijkheid van de Heilige Geest en met het oog op de eer van God en het heil van mensen, ten dienste van het samenkomen, gestalte krijgen en gezonden worden van Christus’ gemeente in de wereld van vandaag’ (Hoek, Geroepen in een nieuwe eeuw, 2008, Boekencentrum, Zoetermeer).

Vanuit deze omschrijving ontdekken we wat van belang is voor gemeenteopbouw:

-Binnen de wijkgemeente proberen we de samenhang tussen verschillende werkzaamheden en activiteiten te bevorderen. Voorkomen moet worden dat we in de verschillende werkzaamheden elkaar voor de voeten zouden lopen. Het gaat erom dat al die verschillende activiteiten in een gemeente bijdragen om het doel van gemeente zijn te bereiken.Dat vraagt om systematische, planmatige doordenking en uitvoering van het werk in de gemeente. Voor de komende jaren is het beleidsplan 2013-2016 'Kerk op de markt: een dienende gemeente' hiervoor een hulpmiddel (zie hieronder).

-De gemeente is er niet voor zichzelf, maar is een schakel in het grote heilsplan van God met deze wereld. De gemeente heeft als doel vrucht te dragen, de Naam van de Vader te verheerlijken, te groeien in de relatie en de verbondenheid met Jezus Christus en licht te verspreiden in deze wereld.

-Wie beseft dat onze Here Jezus Christus de ware wijnstok is, beseft ook dat de ranken vrucht kunnen dragen als ze in de wijnstok blijven. In de wijnstok blijven heeft alles te maken met het blijven in het Woord van Jezus Christus, zijn geboden bewaren en onderhouden. De sapstroom die kenmerkend is voor een levende rank en voor een verzameling van levende ranken is het levenwekkende en levenversterkende werk van de Heilige Geest.

-Vrucht dragen, toenemen in geloof, hoop en liefde, goede werken die gezien worden, draag bij aan de verheerlijking van God.

-Onze God wil niet dat mensen verloren gaan. Met het oog op die redding en het heil van mensen zond Hij zijn Zoon naar deze wereld. Sinds de komst van Jezus Christus klinkt de oproep ‘Bekeert u, want het Koninkrijk is nabij gekomen’. Discipelen, gemeenteleden worden erop uitgezonden om volken tot discipel te maken en mensen te leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Daarom is de gemeente waakzaam en wordt er gebeden om de volle doorbraak van het Koninkrijk op de jongste dag.

-De gemeente leeft niet geïsoleerd. Gemeenteleden leven in de wereld van vandaag, ademen de ‘lucht van de huidige cultuur in’. In onze samenleving liggen grote kansen om het nieuws van bevrijding door te geven en voor te leven. Er zijn ook bedreigingen. Satan zal niets nalaten om volgelingen van Christus af te trekken.

-Alle samenkomen en werkzaamheden in de gemeente zijn gericht op het vertrouwelijk omgaan met God, de Vader, op het uitgezonden worden om te dienen (in verkondiging en dienstbetoon) en het beleven van de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid.

 

Met het oog op de opbouw van de gemeente, zijn er in onze wijkgemeente:

-Erediensten:

oWekelijkse erediensten: de gemeente komt ’s morgens samen om de grote daden van God te gedenken en de bevrijding te vieren. ’s Middags komen we samen om onderwezen te worden in leer-/themadiensten.

oSacramentsdiensten: Doop- en Avondmaalsdiensten

oDiensten specifiek gericht op de jeugd:

§op jeugdzondagen (start en afsluiting winterseizoen);

§Jeugdthemadiensten;

§Schoolthemadienst;

ozangdiensten

-Werkzaamheden vanuit de activiteitencommissie: muziekdag, kerstontbijt, paasontbijt, e.a. Deze activiteiten bedoelen de onderlinge verbondenheid te stimuleren.

-Koffiedrinken namorgendiensten: elke eerste zondag van de oneven maanden.

-Jeugdwerk

-Catechese

-Kringwerk:

oHuis-Bijbelkringen;

oBijbelkringen;

oMaaltijdkringen;

oVrouwenochtenden;

oOuderenmiddagen;

oMarakring: samen rouw en verdriet delen na overlijden;

oGebedskring;

-Vorming en toerusting:

oBezinningsavonden ter voorbereiding op de viering van het H. Avondmaal;

oHuwelijkscatechese;

oDoopcatechese;

oToerustingsavonden huwelijk;

oJonge gezinnenkring;

oGemeenteavonden;

oGemeentethema-avonden;

-Zicht krijgen op de GAVEN en TAKEN in de gemeente d.m.v. het invullen van een inventarisatieformulier (zie hieronder) en het verwerken in een databank.

-De vergaderingen van de wijkkerkenraad om de gemeente te bewaren bij haar identiteit (n.l. gemeente van Jezus Christus zijn) en richting te geven (met het oog op de Toekomst) en daarom alle zaken beleidsmatig te doordenken.

Wie een actueel overzicht wil inzien van wat er de komende maanden geboden wordt in de wijkgemeente kan hiervoor de agenda raadplegen. Bovendien wordt deze agenda ook periodiek op de achterkant van het wekelijke Marktnieuws geplaatst, welke ook op de site beschikbaar is.